Vahingoittuneen hirvieläimen jäljestyskoe (VAHI)

Tiivistelmä Suomen Kennelliiton vahvistamasta VAHI-säännöstä ja -ohjeesta

Vahi-kokeen tavoitteena on selvittää koiran ja ohjaajan kyky seurata vahingoittuneen riistaeläimen jälkiä. Koe testaa koiran luotettavuutta ja jälkiuskollisuutta sekä ohjaajan kykyä lukea omaa koiraansa. VAHI–koe on yksiluokkainen ja yksipäiväinen.

Koe järjestetään koirakohtaisena kokeena sen vastaanottamiseen ja arvostelemiseen oikeutetulle tuomarille. Koiran omistaja sopii tuomarin kanssa kokeen ajankohdan.

Kokeen voi myös suorittaa todellisessa kolari- tai haavakkotilanteessa.

Kokeisiin saavat osallistua puhdasrotuiset Kennelliiton rekisteröinti-, rokotus- ja tunnistusmerkintävaatimukset täyttävät koirat.

Koiran, joka osallistuu kokeeseen, tulee olla vähintään yhdeksän kuukauden ikäinen.Kokeeseen ei saa osallistua:

 • sairas koira
 • narttu 30 vuorokautta ennen arvioitua penikoimista ja alle 42 vuorokautta penikoimisen jälkeen
 • koira, joka ei täytä Kennelliiton antidoping-säännön vaatimuksia

Koira saa käyttövalion arvon FI KVA-J, kun se on saanut

 • kaksi hyväksyttyä tulosta
 • yhden hyväksytyn tuloksen hirvikoirien jäljestämiskokeesta
 • koiranäyttelystä laatuarvostelun hyvä täytettyään 15 kuukautta

Koiranohjaaja

 • Koiranohjaajana voi toimia henkilö, joka omaa tarpeeksi hyvän fyysisen kunnon ja jolla on voimassa oleva metsästyskortti sekä hyväksytysti suoritettu ja voimassa oleva ampumakoe.
 • Kokeeseen osallistuva koiranohjaaja antaa suostumuksensa siihen, että hän on viranomaisten käytettävissä vahingoittuneiden hirvieläinten jäljestämistilanteissa.
 • Koiran omistaja / ohjaaja sopii tuomarin kanssa koeajankohdasta ja -paikasta. Kun koetilaisuus on sovittu, on koiran omistajan suoritettava osanottomaksu sovitulla tavalla.
 • Ohjaajan on esitettävä tuomarille koiran rekisterikirja, rokotustodistus ja mahdolliset muut tarvittavat asiakirjat sekä tunnistusmerkintä.
 • Ohjaajan on tarkoin noudatettava tuomarin hänelle antamia toimintaohjeita ja määräyksiä. Jos koiran ohjaaja ei noudata annettuja ohjeita tai hän esiintyy hyvän tavan vastaisesti, on tuomarilla oikeus kieltää koirakon osallistuminen kokeeseen.
 • Ohjaaja on velvollinen pitämään koira kytkettynä ja olemaan siitä noin 6 metrin etäisyydellä tuomarin arvosteleman matkan ajan.
 • Koiranohjaajalla on oikeus luopua missä tahansa koesuorituksen vaiheessa. Luopumisen syy on ilmoitettava välittömästi tuomarille ja se kirjataan koepöytäkirjaan.

VAHI-jälki

 • Tuomari vastaa jäljenteosta. Jokaiselle koiralle tehdään oma jälki. Maasto on mahdollisimman vaihtelevaa, esim. korkeuseroja, ojia, soita jne. pyritään käyttämään hyväksi.
 • Jäljen pituus on 1,5 – 2 kilometriä.
 • Jäljellä on kaksi tavallista kulmaa ja kaksi katkokulmaa.
 • Jäljellä on viisi haavoitetun riistaeläimen makuupaikkaa, joissa jokaisessa on kapula.
 • Sekä makuupaikalta että kaadolta tampataan pintamaata noin yhden neliömetrin alueelta.
 • Kaatona käytetään riistaeläimen sorkkaa. Kaadon tulee olla riittävän kaukana tiestä eikä tiellä saa kaadon kohdalla olla häiriöitä, jotka voisivat häiritä koiran työskentelyä. Kaato sijoitetaan jäljen päähän tampatulle alueelle.
 • Jälkimmäisen katkokulman on sijaittava vähintään 100 metriä ennen kaatoa.
 • Katkokulma tehdään kulkemalla verisientä vetäen 15 metriä ohi ajatellun kulman. Tämän jälkeen sieni nostetaan ylös ja kuljetaan maastosta riippuen 2-5 metriä jäljen sivussa 15 metriä takaisinpäin ja sen jälkeen suorakulmaisesti eteenpäin noin 10 metriä, jonka jälkeen sieni lasketaan takaisin maahan ja veritystä jatketaan.
 • Verta käytetään jäljen tekemiseen 1/3 litraa.
 • Jäljen ikä on vähintään 2 tuntia ja enintään 36 tuntia.
 • Jälkien välinen etäisyys on maastosta riippuen vähintään 200 metriä.
 • Jälki veritetään naudan tai hirvieläimen verellä kostutetulla sienellä.
 • Jälkeä ei merkitä maastoon.
 • Veri jaetaan tasaisesti koko jäljelle; lähtöön, makauksiin ja kaadolle pirskotetaan muutama pisara verta.

Koesuoritus

 • Koira jäljestää jälkinarussa.
 • Lähtö: koira ja ohjaaja tuodaan lähtökohtaan tielle, joka on merkattu 100 metrin matkalta. Jälki lähtee tältä alueelta noin 5 metriä tielinjalta kohtisuoraan poispäin. Koiran ja ohjaajan täytyy omatoimisesti löytää jälki tuomarin näköyhteydeltä ja 15 minuutin aikana. Tämän jälkeen koiran on aloitettava itsenäinen jäljestäminen.
 • Jäljestämisaika on yksi tunti, jota tuomari voi erityisolosuhteet huomioiden jatkaa. Syy on merkittävä pöytäkirjaan.
 • Aika alkaa ohjaajan ilmoitettua jäljen löytymisen, vaikka jälki olisikin väärä.
 • Jos koira kadottaa jäljen, sen sallitaan etsiä jälkeä niin kauan kuin katsotaan määrätietoisella työskentelyllä mahdolliseksi löytää jälki. Mikäli jälki ei löydy, koe hylätään.
 • Paluujäljen seuraaminen tuomitaan hukaksi, jos koira ei oma-aloitteisesti käänny takaisin paluujäljeltä.
 • Koiran ohjaajalla on oikeus keskeyttää koesuoritus, jolloin koesuoritus hylätään.
 • Jos koira/ohjaaja ei löydä kaatoa, koe hylätään.
 • Merkkikapulat (2x2x10 cm.) ohjaaja tuo metsästä pois ja luovuttaa toimitsijalle.
 • Hyväksyttyyn tulokseen koiran on tuotava kaksi makauksilla ollutta merkkikapulaa ja kaato.
 • Lopputulos on joko hyväksytty tai hylätty.

Tuomari ja mahdollinen opas kulkee koiran ja koiranohjaajan mukana ensimmäiselle makaukselle, jonka aikana tuomari arvioi koiran kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Kun koira poistuu jäljeltä, sen ohjaajan on annettava koiran vapaasti työskennellä jäljen uudelleen löytämiseksi. Mikäli koira ei palaa jäljelle, koe hylätään.

Ensimmäisen makauksen jälkeisen matkan kaadolle koiranohjaaja työskentelee yhteistyössä koiran kanssa koira kytkettynä. Koiran suoritus hylätään, jos ohjaaja on auttanut koiraa sääntöjen vastaisesti tuomarin arvostelemalla osuudella, jälki on ollut liian lyhyt tai aikaa käytetty yli 60 minuuttia.

Vahingoittuneen hirvieläimen jäljestämiskoe on yleensä koirakohtainen koe, josta täytetään sekä koirakohtainen että koepöytäkirja. Mikäli samaan tilaisuuteen samana päivänä osallistuu useampia koiria, voidaan ne kaikki merkitä samaan koepöytäkirjaan.Lähteet:

 • VAHINGOITTUNEEN HIRVIELÄIMEN JÄLJESTÄMISKOKEEN SÄÄNTÖ. Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa 29.5.2011. Voimassa 1.1.2012 alkaen.
 • VAHINGOITTUNEEN HIRVIELÄIMEN JÄLJESTÄMISKOKEEN OHJEET, Hyväksytty Kennelliitossa 9.3.2011.
  Voimassa 1.1.2012 alkaen.